پنی سیلین جی   

توضیحات  

 آنتــی بیوتیـک هـای بتـالاکتـام شامـل پنـی سیلیـن ها (آموکسـی سیلین، آمپی سیلین و ...)  و سفـالوسپـورین ها (سفالکسین، سفیکسیم و ...) از مهمترین و پر مصرفترین آنتـی بیوتیک ها در جهـان می باشند که جهت درمان انواع گوناگونی از بیماری های عفونی تجویز می گردند.

    هسته اصلی همه این آنتی بیوتیک ها ماده اولیه پنی سیلین جی (Pen.G) می باشد که تولید انبوه آن تنهــا از طریق دانش بیوتکنـولوژی امکان پذیر است. با آنکه سال ها از کشف پنـی سیلین جـی می گذرد، با این همـه دانش فنـی تولید  این ماده هنوز در انحصـار معدودی ازکشورهای جهــان می باشد.

    تولید پنی سیلین جی از طریق رشد انبوه گونه های بهبود یافته و مهندسی شده قارچ پنـی سیلیوم کریزوژنـوم (Penicillium Chrysogenum) و طـی عملیات  طولانـی و  پیچیـده فرمانتاسیــون و پس از آن جداســازی مولکــول پنی سیلین جی از محیط کشت قارچ انجام می پذیرد.

     بومی سـازی دانش فنـی تولید انبوه پنی سیلین جی و خودکفـایی کشـور در تولید این محصول   استراتژیک برگ دیگری از افتخارات شرکت گروه صنایع شفا فارمد می باشد.

تصویر سه بعدی مولکول
پنی سیلین جی

طراحی و سئو سایت توسط نونگار